O mnie

jg

Dr hab. Jarosław Gołębiewski  prof. SGGW
Profesor nadzwyczajny w Katedrze Polityki Europejskiej,   Finansów Publicznych i Marketingu
Zakład Marketingu i Analiz Rynkowych
Wydział Nauk Ekonomicznych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Polska

 

Tytuły zawodowe, stopnie naukowe i zatrudnienie

Dyplom magistra inżyniera ekonomiki rolnictwa uzyskał w 1988 r. na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW w Warszawie. W latach 1990-1999 był zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Polityki Agrarnej i Marketingu w SGGW w Warszawie. W 1999 r. obronił pracę doktorską pt. „Zmiany rynku zbożowego w Polsce w okresie transformacji systemowej” pod kierunkiem prof. dr hab. Mieczysława Adamowicza. W latach 1999-2014 pracował na stanowisku adiunkta w Katedrze Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW. W latach 2004 -2012 pełnił funkcję kierownika Studiów Podyplomowych „Opracowywanie i Zarządzanie Projektami UE” a w okresie 2005- 2012 funkcję Prodziekana ds. Studiów Niestacjonarnych i Rozwoju na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. W 2011 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych na podstawie dorobku naukowego i pracy habilitacyjnej pt. Efektywność systemów marketingowych w gospodarce żywnościowej. Od 2012 r. pełni funkcję Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych.  Od 2014 r. jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu SGGW w Warszawie.


Badania naukowe

Zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień organizacji rynku i konkurencji. W badaniach koncentruje się na rynku żywnościowym w Polsce z uwzględnieniem zmian zachodzących na rynkach zagranicznych, w tym szczególne w krajach UE. Główne obszary zainteresowań badawczych to: 1. Zmiany struktur rynku rolnego,  2. Uwarunkowania rozwoju łańcucha żywnościowego, 3. Rola marketingu w rozwoju przedsiębiorstw sektora rolno-żywnościowego, 4. Efektywność działań marketingowych przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych. 5. Potencjał i czynniki rozwoju biogospodarki. Rezultatem prowadzonej działalności naukowo-badawczej są artykuły naukowe, monografie, rozdziały w monografiach i prace popularno-naukowe.

Więcej informacji


Kształcenie studentów i doktorantów

Wiedzę z zakresu prowadzonych badań naukowych wykorzystuje w prowadzonych zajęciach dydaktycznych oraz w tworzeniu programów studiów, jak również w prowadzeniu prac licencjackich, magisterskich i doktorskich. Do tej pory wypromował około 70 magistrantów i ponad 150 prac licencjackich. Zajęcia dydaktyczne prowadzi na studiach licencjackich, magisterskich z takich przedmiotów jak: Analiza rynku, Badania rynkowe i marketingowe, Rynek usług logistycznych, Gra marketingowa. Prowadzi również wykłady na studiach doktoranckich zagadnień Konkurencja i organizacja rynku.

Więcej informacji